Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel.


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-lęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-spokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-wkracza
charles louis montesquieutakjakzasadąrządudespotycznegojestlęktakcelemjegospokójaletonieciszaowychmiastktórychmurywkraczanieprzyjacieltak jakjak zasadązasadą rządurządu despotycznegodespotycznego jestjest lęktak celemcelem jegojego spokójnie jestjest spokójcisza owychowych miastw którychktórych murymury wkraczawkracza nieprzyjacieltak jak zasadąjak zasadą rząduzasadą rządu despotycznegorządu despotycznego jestdespotycznego jest lęktak celem jegocelem jego spokójale to nienie jest spokójcisza owych miastw których muryktórych mury wkraczamury wkracza nieprzyjaciel

Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel.Zasada rządu despotycznego kazi się bez ustanku, bo jest skażona z natury.Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego.Czym jest cisza w po­wiet­rzu? Jest to spokój w sze­rokich przes­trze­niach powietrznych.Trze­ba iść, tak jak­by ścieżka za ko­lej­nym zakrętem miała się wyp­rosto­wać, jak­byśmy mieli wyjść na świet­listą po­lanę, gdzie spokój i od­poczy­nek. To całe zaklęcie.Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Kwiat­ki po­woli za­puszczają swe niewin­ne korze­nie, gasną znicze.