tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą 


tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
adamzjaworataknaprawdętyl­koprzytobieniebozachwy­casłońcemgro­ziburzą tak naprawdęnaprawdę tyl­kotyl­ko przyprzy tobietobie nieboniebo zachwy­cazachwy­ca słońcemsłońcem ii gro­zigro­zi burzą tak naprawdę tyl­konaprawdę tyl­ko przytyl­ko przy tobieprzy tobie niebotobie niebo zachwy­caniebo zachwy­ca słońcemzachwy­ca słońcem isłońcem i gro­zii gro­zi burzą tak naprawdę tyl­ko przynaprawdę tyl­ko przy tobietyl­ko przy tobie nieboprzy tobie niebo zachwy­catobie niebo zachwy­ca słońcemniebo zachwy­ca słońcem izachwy­ca słońcem i gro­zisłońcem i gro­zi burzą tak naprawdę tyl­ko przy tobienaprawdę tyl­ko przy tobie niebotyl­ko przy tobie niebo zachwy­caprzy tobie niebo zachwy­ca słońcemtobie niebo zachwy­ca słońcem iniebo zachwy­ca słońcem i gro­zizachwy­ca słońcem i gro­zi burzą 

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 05.06.2016r. Czer­wco­we noce Budzą kochanków śpiewem Świ­tu bez rosy Po­daj życiu dłoń! Puść śmierć! - Bóg mówi tobie, W drodze do Naim. Do światła wciąż pcha, Niczym no­cy mo­tyl - ćma. Chrabąszcz majowy. Roz­kosz z marzeń Miłości chwi­la tłusta Niebo pra­wie już nie było nad ziemią. Pa­dał tyl­ko śnieg tak gęsty i zim­ny, że na­wet w gro­bach marzły ludzkie po­pioły. Któż jed­nak po­wie, że za ty­mi chmu­rami nie ma słońca? kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie Praw­dzi­wym przy­jacielam nie jest oso­ba, którą tak na­zywasz, lecz ta, o której byś nig­dy tak nie po­wie­dział, a mi­mo to zaw­sze jest przy tobie.