Tak pięknie żyje Świat sobą przyozdabia Zwie się motylem 23.08.15 


tak-pięknie-żyje-Świat-sobą-przyozdabia-zwie ę-motylem-230815 
lola_♡takpięknieżyjeŚwiatsobąprzyozdabiazwie sięmotylem230815 tak piękniepięknie żyjeżyje ŚwiatŚwiat sobąsobą przyozdabiaprzyozdabia zwie sięzwie się motylemtak pięknie żyjepięknie żyje Światżyje Świat sobąŚwiat sobą przyozdabiasobą przyozdabia zwie sięprzyozdabia zwie się motylemtak pięknie żyje Światpięknie żyje Świat sobążyje Świat sobą przyozdabiaŚwiat sobą przyozdabia zwie sięsobą przyozdabia zwie się motylemtak pięknie żyje Świat sobąpięknie żyje Świat sobą przyozdabiażyje Świat sobą przyozdabia zwie sięŚwiat sobą przyozdabia zwie się motylem

Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym.Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością.Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi.Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Kto w pięknie odnajduje sens piękna, posiada kulturę. Ma przyszłość przed sobą.Ja­kiż piękny byłby świat gdy­by is­tniała re­guła zwie­dza­nia labiryntów.