Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę
pitagorastakpostępujz przy­jaciółmiaby nie sta­li sięniep­rzy­jaciółmia z niep­rzy­jaciółmitakżebyjak naj­prędzejsta­li sięto­bieprzyjaciółmitak postępujpostępuj z przy­jaciółmiaby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmia z niep­rzy­jaciółmi takżeby jak naj­prędzejjak naj­prędzej sta­li sięsta­li się to­bieto­bie przyjaciółmitak postępuj z przy­jaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li sięjak naj­prędzej sta­li się to­biesta­li się to­bie przyjaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li się to­biejak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi

Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy.Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni.