Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjaciółmi-a-z-nieprzyjaciółmi-tak-ę-obchodź-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie
pitagorastakpostępujprzyjaciółmiabyniestalisięnieprzyjaciółminieprzyjaciółmitakobchodźżebyjaknajprędzejtobieprzyjaciółmitak postępujpostępuj zz przyjaciółmiaby nienie stalistali sięsię nieprzyjaciółmiz nieprzyjaciółminieprzyjaciółmi taktak sięsię obchodźżeby jakjak najprędzejnajprędzej stalistali sięsię tobietobie przyjaciółmitak postępuj zpostępuj z przyjaciółmiaby nie stalinie stali sięstali się nieprzyjaciółmia z nieprzyjaciółmiz nieprzyjaciółmi taknieprzyjaciółmi tak siętak się obchodźżeby jak najprędzejjak najprędzej stalinajprędzej stali sięstali się tobiesię tobie przyjaciółmi

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi, ale że stali się bardziej świadomi swej biedy.Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało.A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi.Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi.