Tak pros­tym jest zo­baczyć w oczach miłość, tak łat­wym jej też nie widzieć.


tak-pros­tym-jest zo­baczyć-w oczach-miłość-tak-łat­wym-jej-też-nie widzieć
szantiiltakpros­tymjest zo­baczyćw oczachmiłośćtakłat­wymjejteżnie widziećtak pros­tympros­tym jest zo­baczyćjest zo­baczyć w oczachw oczach miłośćtak łat­wymłat­wym jejjej teżteż nie widziećtak pros­tym jest zo­baczyćpros­tym jest zo­baczyć w oczachjest zo­baczyć w oczach miłośćtak łat­wym jejłat­wym jej teżjej też nie widziećtak pros­tym jest zo­baczyć w oczachpros­tym jest zo­baczyć w oczach miłośćtak łat­wym jej teżłat­wym jej też nie widziećtak pros­tym jest zo­baczyć w oczach miłośćtak łat­wym jej też nie widzieć

Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy
nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku