Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”.


tak-to już-jest-że ko­biety-złoszczą-ę-de­ner­wują-lub-są roz­cza­rowa­ne-mężczyz­na­mi-z te­go-czy-in­ne­go-po­wodu
c » jonathan carroll » białe jabłkatakto jużjestże ko­bietyzłoszcząsięde­ner­wująlubsą roz­cza­rowa­nemężczyz­na­miz te­goczyin­ne­gopo­woduto nieu­chron­neim bar­dziejcięprzed­temkochałytymwiększyzawódspra­wiaszim na końcuda­jesz za małoal­boza dużozły ko­lorzłyczasgestpo­wiedz kom­ple­menta zbędąwzrusze­niemra­mionzimnąuwagąty­pu„spos­trze­gaw­czyjesteś”tak to jużto już jestże ko­biety złoszczązłoszczą sięde­ner­wują lublub są roz­cza­rowa­nesą roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mimężczyz­na­mi z te­goz te­go czyczy in­ne­goin­ne­go po­woduim bar­dziej cięcię przed­temprzed­tem kochałytym większywiększy zawódzawód spra­wiaszspra­wiasz im na końcuda­jesz za mało al­boal­bo za dużozły czaszły gesta zbędą cięcię wzrusze­niemwzrusze­niem ra­mionra­mion lublub zimnązimną uwagąuwagą ty­pu„spos­trze­gaw­czy jesteś”tak to już jestże ko­biety złoszczą sięde­ner­wują lub są roz­cza­rowa­nelub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­misą roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­gomężczyz­na­mi z te­go czyz te­go czy in­ne­goczy in­ne­go po­woduim bar­dziej cię przed­temcię przed­tem kochałytym większy zawódwiększy zawód spra­wiaszzawód spra­wiasz im na końcuda­jesz za mało al­bo za dużoa zbędą cię wzrusze­niemcię wzrusze­niem ra­mionwzrusze­niem ra­mion lubra­mion lub zimnąlub zimną uwagązimną uwagą ty­pu

-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny
proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
Naj­większy kom­ple­ment dla ko­biety po­wie­dzieć jej, że jest normalna... naj­większy, chy­ba w oczach mężczyz­ny :)  -Agnes123122
naj­większy-kom­ple­ment-dla-ko­biety-po­wie­dzieć-jej-że jest normalna-naj­większy-chy­ba-w oczach-mężczyz­ny- 
To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany. -H. Jackson Brown
to-kim-naprawdę-jesteś-ujawnia-ę-wtedy-gdy-jesteś-zły-lub-sfrustrowany
Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. -Mark Twain
gdy-jesteś-zły-licz-do-czterech-gdy-jesteś-bardzo-zły-klnij