Tak to więc wszystko, na tym słusznie przeklętym świecie, wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi być sprzedanym za 30 srebrników.


tak-to-więc-wszystko-na-tym-słusznie-przeklętym-świecie-wszystko-co-ę-poczyna-z-dziewiczego-natchnienia-myśli-musi-być-sprzedanym-za-30
cyprian kamil norwidtaktowięcwszystkonatymsłusznieprzeklętymświeciecosiępoczynadziewiczegonatchnieniamyślimusibyćsprzedanymza30srebrnikówwięc wszystkona tymtym słuszniesłusznie przeklętymprzeklętym świecieco sięsię poczynapoczyna zz dziewiczegodziewiczego natchnienianatchnienia myślimusi byćbyć sprzedanymsprzedanym zaza 3030 srebrnikówtak to więcna tym słusznietym słusznie przeklętymsłusznie przeklętym świecieco się poczynasię poczyna zpoczyna z dziewiczegoz dziewiczego natchnieniadziewiczego natchnienia myślimusi być sprzedanymbyć sprzedanym zasprzedanym za 30za 30 srebrników

To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy. -Stanisław
to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy
Och, na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie. -Antoni Malczewski
och-na-tym-świecie-Śmierć-wszystko-zmiecie-robak-ę-lęgnie-i-w-bujnym-kwiecie
Na tym świecie wszystko skazane jest na krótki żywot. -Paulo Coelho
na-tym-świecie-wszystko-skazane-jest-na-krótki-żywot
Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko. -Anonim
człowiek-musi-być-zimny-lub-gorący-nigdy-letni-obojętny-na-wszystko