Tak zazwyczaj bywa na świecie: wet za wet, darmo nic nie ma. Zrób jeden figiel kobiecie, ona ci odpłaci dwoma


tak-zazwyczaj-bywa-na-świecie-wet-za-wet-darmo-nic-nie-zrób-jeden-figiel-kobiecie-ona-odpłaci-dwoma
wojciech bogusławskitakzazwyczajbywanaświeciewetzawetdarmonicniezróbjedenfigielkobiecieonaodpłacidwomatak zazwyczajzazwyczaj bywabywa nana świeciewet zaza wetdarmo nicnic nienie mazrób jedenjeden figielfigiel kobiecieona cici odpłaciodpłaci dwomatak zazwyczaj bywazazwyczaj bywa nabywa na świeciewet za wetdarmo nic nienic nie mazrób jeden figieljeden figiel kobiecieona ci odpłacici odpłaci dwomatak zazwyczaj bywa nazazwyczaj bywa na świeciedarmo nic nie mazrób jeden figiel kobiecieona ci odpłaci dwomatak zazwyczaj bywa na świecie

a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam Ach, Ma­mo, Mamo!! Kocha­na mo­ja Mamo! Mam w so­bie ty­le ener­gii dzisiaj, Że nie pot­rze­buje na­wet misia! Roz­piera mnie siła taka, Że nie zjem na­wet lizaka! Po pros­tu mo­je ser­ce się tak raduje, Że nic, a nic nie potrzebuje... Mógłbym góry przenosić, Wys­tar­czy pop­ro­sić... -To idź wyrzuć śmieci.Tak bar­dzo za­kocha­ny w swoim słod­kim pożądaniu Na­wet gdy byś dos­tał to, cze­go tak pragniesz, Naj­pewniej na­wet byś nie zauważył...dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam...Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj od drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości.Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj pod drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości.