Tak,byłeś moim przy­jacielem do mo­men­tu,w którym poczułam two­je war­gi na moich ustach.


takbyłeś-moim-przy­jacielem-do mo­men­w-którym poczułam-two­-war­gi-na moich-ustach
lannitakbyłeśmoimprzy­jacielemdo mo­men­tuwktórym poczułamtwo­jewar­gina moichustachmoim przy­jacielemktórym poczułam two­jetwo­je war­giwar­gi na moichna moich ustachktórym poczułam two­je war­gitwo­je war­gi na moichwar­gi na moich ustachktórym poczułam two­je war­gi na moichtwo­je war­gi na moich ustachktórym poczułam two­je war­gi na moich ustach

Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś..Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ? Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem.Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy...