Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko.


takt-polega-na-tym-by-wiedzieć-jak-daleko-można-ę-posunąć-by-nie-posunąć-ę-za-daleko
mao zedongtaktpoleganatymbywiedziećjakdalekomożnasięposunąćnieposunąćzadalekotakt polegapolega nana tymby wiedziećjak dalekodaleko możnamożna sięsię posunąćby nienie posunąćposunąć sięsię zaza dalekotakt polega napolega na tymjak daleko możnadaleko można sięmożna się posunąćby nie posunąćnie posunąć sięposunąć się zasię za dalekotakt polega na tymjak daleko można siędaleko można się posunąćby nie posunąć sięnie posunąć się zaposunąć się za dalekojak daleko można się posunąćby nie posunąć się zanie posunąć się za daleko

Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.Wyczucie taktu mówi nam, jak daleko możemy posunąć się za daleko.Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko.Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.