Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.  


tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
seneka 18tamgdzieżegnamynaj­wier­niej­szeprzyjaźniecmen­tarzdlazwierząt tam gdziegdzie żegnamyżegnamy naj­wier­niej­szenaj­wier­niej­sze przyjaźniecmen­tarz dladla zwierząttam gdzie żegnamygdzie żegnamy naj­wier­niej­szeżegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźniecmen­tarz dla zwierząttam gdzie żegnamy naj­wier­niej­szegdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnietam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie

Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci.Po­za Fran­cją to tu, to tam w Euro­pie mor­do­wane są całe na­rody, ma­sowo de­por­to­wane, za­kuwa­ne w kaj­da­ny; Ir­landię ob­ra­ca się w cmen­tarz, Włochy ob­ra­ca się w więzienie, Sy­berię za­sied­la się Polską.I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną.Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ...Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia...