Tam, gdzie brak nam słów, mie­szkają praw­dzi­we uczucia.


tam-gdzie-brak-nam-słów-mie­szkają-praw­dzi­we-uczucia
jatojatamgdziebraknamsłówmie­szkająpraw­dzi­weuczuciagdzie brakbrak namnam słówmie­szkają praw­dzi­wepraw­dzi­we uczuciagdzie brak nambrak nam słówmie­szkają praw­dzi­we uczuciagdzie brak nam słów

Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę.pa­mięć zanika ale nie tam gdzie bym chciała nikt nie potrafił być tak w nieby­ciu bu­kietem słów og­rze­wać stopy po brze­gi niwelować pus­tki dwojakie i na­wet jeśli sa­mot­ność wy­pełnia us­ta i dłonie nie zaz­nałam praw­dzi­wego jej smaku nie czuję może jak krzykniesz że na­dal jesteś spokój ukołysze serce  O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! Oczekiwanie. Pierwsza lekcja miłości. Dzień dłuższy w nieskończoność, snujemy tysiące planów, prowadzimy sami ze sobą wymyślone dialogi, przyrzekamy się zmienić - i trwamy w niepokoju, aż do nadejścia osoby, którą kochamy. A kiedy jest wreszcie obok, to brak nam słów. Bowiem długie godziny oczekiwania wywołują napięcie, napięcia przekształca się w lęk, a lęk sprawia, że wstydzimy się okazać własne uczucia.