tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do 


tam-gdzie-dotyk-smak-zapach-intelekt-jest-i początek-bez-granic-de­lek­tując-ę-po-całoś-ka­wałek-po kawałeczku-od-do 
papużkatamgdziedotyksmakzapachintelektjesti początekbezgranicde­lek­tującsiępocałościka­wałekpo kawałeczkuoddo tam gdziegdzie dotykdotyk smaksmak zapachzapach intelektintelekt jestjest i począteki początek bezbez granicgranic de­lek­tującde­lek­tując sięsię popo całościcałości ka­wałekka­wałek po kawałeczkupo kawałeczku odod do tam gdzie dotykgdzie dotyk smakdotyk smak zapachsmak zapach intelektzapach intelekt jestintelekt jest i początekjest i początek bezi początek bez granicbez granic de­lek­tującgranic de­lek­tując sięde­lek­tując się posię po całościpo całości ka­wałekcałości ka­wałek po kawałeczkuka­wałek po kawałeczku odpo kawałeczku od do tam gdzie dotyk smakgdzie dotyk smak zapachdotyk smak zapach intelektsmak zapach intelekt jestzapach intelekt jest i początekintelekt jest i początek bezjest i początek bez granici początek bez granic de­lek­tującbez granic de­lek­tując sięgranic de­lek­tując się pode­lek­tując się po całościsię po całości ka­wałekpo całości ka­wałek po kawałeczkucałości ka­wałek po kawałeczku odka­wałek po kawałeczku od do tam gdzie dotyk smak zapachgdzie dotyk smak zapach intelektdotyk smak zapach intelekt jestsmak zapach intelekt jest i początekzapach intelekt jest i początek bezintelekt jest i początek bez granicjest i początek bez granic de­lek­tująci początek bez granic de­lek­tując siębez granic de­lek­tując się pogranic de­lek­tując się po całościde­lek­tując się po całości ka­wałeksię po całości ka­wałek po kawałeczkupo całości ka­wałek po kawałeczku odcałości ka­wałek po kawałeczku od do 

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?byłem tam gdzie wieże marzeń za­mieniają się w ruiny gdzie bez­silność w kątach płacze czar­ne są wszys­tkie godziny gdzie z każdym dniem ręce mo­je za­cis­kały się kurczowo i do wal­ki wciąż ruszałem z pod­niesioną do góry głową dzi­siaj tam­te ciem­ne chwile giną w mro­ku przeszłych lat wal­czę da­lej a dookoła jaśniej­szy jest świat *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki Każdy potrafi żyć bez każdego. Tylko najwyżej kolor nie ma już koloru, zapach zapachu, smak smaku. Najwyżej nie pozostaje nic poza pracą.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.