Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.


tam-gdzie-jest-nasza-niemoc-tam-też-jest-ła-tam-gdzie-jest-nasza-nędza-tam-też-jest-nasza-wielkość-tam-gdzie-jest-ciemność-tam-także-panuje
jean ladrieretamgdziejestnaszaniemoctamteżsiłatamnędzawielkośćciemnośćtakżepanujeświatłojednaktylkowiaramożenamtympowiedziećjedynienadziejapozwalatousłyszećgdzie jestjest naszanasza niemoctam teżteż jestjest siłatam gdziegdzie jestjest naszanasza nędzatam teżteż jestjest naszanasza wielkośćgdzie jestjest ciemnośćtam takżetakże panujepanuje światłojednak tylkotylko wiarawiara możemoże namnam oo tymtym powiedziećpowiedzieć ii jedyniejedynie nadziejanadzieja pozwalapozwala namgdzie jest naszajest nasza niemoctam też jestteż jest siłatam gdzie jestgdzie jest naszajest nasza nędzatam też jestteż jest naszajest nasza wielkośćgdzie jest ciemnośćtam także panujetakże panuje światłojednak tylko wiaratylko wiara możewiara może nammoże nam onam o tymo tym powiedziećtym powiedzieć ipowiedzieć i jedyniei jedynie nadziejajedynie nadzieja pozwalanadzieja pozwala namnam to usłyszeć

Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau
nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy. -Karl Jaspers
jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy
Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość. -Hans Margolius
tylko-tam-gdzie-jest-rozmyślanie-może-być-zrozumienie-tylko-tam-gdzie-jest-zrozumienie-jest-miłość
Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. -Tadeusz Olszański
jest-światło-i-nieustający-dzień-tam-gdzie-panuje-miłość