Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno… 


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
papillondenuittamgdzienie ma choćbycieniawątpli­wościtammu­sibyćciemno… gdzie nie ma choćbynie ma choćby cieniacienia wątpli­wościtam mu­simu­si byćbyć ciemno… gdzie nie ma choćby cienianie ma choćby cienia wątpli­wościtam mu­si byćmu­si być ciemno… gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wościtam mu­si być ciemno… 

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.