Tamta strona to nie żaden raj, tylko otchłań. Teraz już wiem, dlaczego zmarli przychodzą obserwować żywych: tamta strona jest nudna.


tamta-strona-to-nie-żaden-raj-tylko-otchłań-teraz-już-wiem-dlaczego-zmarli-przychodzą-obserwować-żywych-tamta-strona-jest-nudna
margaret atwoodtamtastronatonieżadenrajtylkootchłańterazjużwiemdlaczegozmarliprzychodząobserwowaćżywychtamtajestnudnatamta stronanie żadenżaden rajtylko otchłańteraz jużjuż wiemdlaczego zmarlizmarli przychodząprzychodzą obserwowaćobserwować żywychtamta stronastrona jestjest nudnastrona to nienie żaden rajteraz już wiemdlaczego zmarli przychodzązmarli przychodzą obserwowaćprzychodzą obserwować żywychtamta strona jeststrona jest nudnatamta strona to niestrona to nie żadendlaczego zmarli przychodzą obserwowaćzmarli przychodzą obserwować żywychtamta strona jest nudnatamta strona to nie żadenstrona to nie żaden rajdlaczego zmarli przychodzą obserwować żywych

Z tamtą wal­czyłem o jut­ro, zos­tało mi się tyl­ko wczoraj. Z tą jes­tem od wczo­raj i wiem ja­kie będzie jutro.Kiedy spada serwetka i kelner przynosi inną robi nam się przykro, bo zdążyliśmy już tamtą polubić.Płat­ki śniegu lek­ko opadając szep­tały swe słowa Mroźny po­ranek przy­witał nas teraz skry­wając swój wzrok Byśmy nie widzieli jak bar­dzo bo­les­ny jest sam je­go widok Trze­pot skrzy­deł gdzieś w przes­tworza uniósł tamtą pieśń Jeszcze pa­miętam twoją twarz tak jak wte­dy przez mgłę na­dal cza­sem cię widzę W wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani.- Wy... wy...ech! - Pokręcił głową. Chciał ich pochwa­lić, ale kom­ple­men­ty nie były nig­dy je­go mocną stroną, przychodziły mu bo­wiem z naj­większą trudnością.Najgłupszą stroną głupoty jest naiwność.