Tan­cerze kla­syczni stają na czub­kach palców, żeby móc jed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgać nieba...


tan­cerze-kla­syczni-stają-na czub­kach-palców-żeby-móc-jed­nocześnie-do­tykać-ziemi-i ęgać-nieba
autor nieznanytan­cerzekla­sycznistająna czub­kachpalcówżebymócjed­nocześniedo­tykaćziemii sięgaćniebatan­cerze kla­sycznikla­syczni stająstają na czub­kachna czub­kach palcówżeby mócmóc jed­nocześniejed­nocześnie do­tykaćdo­tykać ziemiziemi i sięgaći sięgać niebatan­cerze kla­syczni stająkla­syczni stają na czub­kachstają na czub­kach palcówżeby móc jed­nocześniemóc jed­nocześnie do­tykaćjed­nocześnie do­tykać ziemido­tykać ziemi i sięgaćziemi i sięgać niebatan­cerze kla­syczni stają na czub­kachkla­syczni stają na czub­kach palcówżeby móc jed­nocześnie do­tykaćmóc jed­nocześnie do­tykać ziemijed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgaćdo­tykać ziemi i sięgać niebatan­cerze kla­syczni stają na czub­kach palcówżeby móc jed­nocześnie do­tykać ziemimóc jed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgaćjed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgać nieba

Gdy­byś mogła prze­być dys­tans od czub­ka palców mo­jej wy­ciągniętej ku to­bie dłoni do wnętrza mo­jego ser­ca na bez­dechu, wówczas wie­działabyś, co znaczy pragnienie.Mam 2 dłonie, 10 palców. To i tak za mało, by do­tykać się tak jak Ty to robisz..I zro­zumiałam, że zna­lazłam się na Ziemi, żeby odzys­kać ka­wałek nieba, które­go nig­dy nie poznałam.Gdy­bym miała skrzydła po­leciałabym do nieba, żeby po­gadać z moją ko­leżanką, bo tu na ziemi nie pot­ra­fię się z ni­kim dogadać.bied­ro­neczki palców w krop­kach ciała wpółprzy­tom­ne pachną tak jak two­je żądze i aż dzi­wisz się jak są słod­kie trus­kawki moich ust Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć...