Tchórzostwo jest matką okrucieństwa.


tchórzostwo-jest-matką-okrucieństwa
michel de montaignetchórzostwojestmatkąokrucieństwatchórzostwo jestjest matkąmatką okrucieństwatchórzostwo jest matkąjest matką okrucieństwatchórzostwo jest matką okrucieństwa

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Największym nieszczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Naj­większym nie­szczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo.Strach jest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa.