Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.


te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
chemik -ate dwasłowamójprzy­jacieluzmieniływszystkotedwasłowatchnęływe mnieno­weżyciezbu­dowałyjadwasłowanic więcejnicmniejte dwa słowamój przy­jacieluzmieniły wszystkote dwadwa słowasłowa tchnęłytchnęły we mniewe mnie no­weno­we życiezbu­dowały no­weno­we jadwa słowanic mniejte dwa słowadwa słowa tchnęłysłowa tchnęły we mnietchnęły we mnie no­wewe mnie no­we życiezbu­dowały no­we jate dwa słowa tchnęłydwa słowa tchnęły we mniesłowa tchnęły we mnie no­wetchnęły we mnie no­we życiete dwa słowa tchnęły we mniedwa słowa tchnęły we mnie no­wesłowa tchnęły we mnie no­we życie

cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył ..na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..? Dwa słowa, które najbardziej przerażają: wspólny dół.Ile ra­zy wy­powiadałeś te dwa piękne słowa, nie znając na­wet ich wartości.Dwa słowa, które naj­bar­dziej prze­rażają: wspólny dół.szeptem słowa dwa aż do tanga ser­ce r/wie/ na łące spełnień w cieniu akacji ra­dość roz­pa­la policzki przy­myka po/wieki/ oślepieni w głębi­nach oczu toną Krys­ty­na A.Sz. 16.05.2016r.