Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.


te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
chemik -ate dwasłowamójprzy­jacieluzmieniływszystkotedwasłowatchnęływe mnieno­weżyciezbu­dowałyjadwasłowanic więcejnicmniejte dwa słowamój przy­jacieluzmieniły wszystkote dwadwa słowasłowa tchnęłytchnęły we mniewe mnie no­weno­we życiezbu­dowały no­weno­we jadwa słowanic mniejte dwa słowadwa słowa tchnęłysłowa tchnęły we mnietchnęły we mnie no­wewe mnie no­we życiezbu­dowały no­we jate dwa słowa tchnęłydwa słowa tchnęły we mniesłowa tchnęły we mnie no­wetchnęły we mnie no­we życiete dwa słowa tchnęły we mniedwa słowa tchnęły we mnie no­wesłowa tchnęły we mnie no­we życie

Dwa słowa, które najbardziej przerażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska
dwa-słowa-które-najbardziej-przerażają-wspólny-dół
Ile ra­zy wy­powiadałeś te dwa piękne słowa, nie znając na­wet ich wartości. -Nicole
ile-ra­zy-wy­powiadałeś-te dwa-piękne-słowa-nie znając-na­wet-ich-wartoś
Dwa słowa, które naj­bar­dziej prze­rażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska
dwa-słowa-które-naj­bar­dziej-prze­rażają-wspólny-dół