Te wspom­nienia na­leżały wyłącznie do mnie, nau­czyłem się bo­wiem, że pew­ne rzeczy na­leży zacho­wać dla siebie.


te wspom­nienia-na­żały-wyłącznie-do mnie-nau­czyłem ę-bo­wiem-że pew­ne-rzeczy-na­ży-zacho­wać-dla-siebie
nicholas sparkste wspom­nieniana­leżaływyłączniedo mnienau­czyłem siębo­wiemże pew­nerzeczyna­leżyzacho­waćdlasiebiete wspom­nienia na­leżałyna­leżały wyłączniewyłącznie do mnienau­czyłem się bo­wiemże pew­ne rzeczyrzeczy na­leżyna­leży zacho­waćzacho­wać dladla siebiete wspom­nienia na­leżały wyłączniena­leżały wyłącznie do mnieże pew­ne rzeczy na­leżyrzeczy na­leży zacho­waćna­leży zacho­wać dlazacho­wać dla siebiete wspom­nienia na­leżały wyłącznie do mnieże pew­ne rzeczy na­leży zacho­waćrzeczy na­leży zacho­wać dlana­leży zacho­wać dla siebieże pew­ne rzeczy na­leży zacho­wać dlarzeczy na­leży zacho­wać dla siebie

wiem-że w pew­nym-sen­sie-każdy-krok-ja­ki-zro­biłem-od chwi­li-gdy-nau­czyłem ę-chodzić-był-kro­kiem-do ciebie
Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie. -Romain Rolland
kochając-nie myśli-ę-by coś-zacho­wać-dla-siebie
Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych