Te wspom­nienia na­leżały wyłącznie do mnie, nau­czyłem się bo­wiem, że pew­ne rzeczy na­leży zacho­wać dla siebie.


te wspom­nienia-na­żały-wyłącznie-do mnie-nau­czyłem ę-bo­wiem-że pew­ne-rzeczy-na­ży-zacho­wać-dla-siebie
nicholas sparkste wspom­nieniana­leżaływyłączniedo mnienau­czyłem siębo­wiemże pew­nerzeczyna­leżyzacho­waćdlasiebiete wspom­nienia na­leżałyna­leżały wyłączniewyłącznie do mnienau­czyłem się bo­wiemże pew­ne rzeczyrzeczy na­leżyna­leży zacho­waćzacho­wać dladla siebiete wspom­nienia na­leżały wyłączniena­leżały wyłącznie do mnieże pew­ne rzeczy na­leżyrzeczy na­leży zacho­waćna­leży zacho­wać dlazacho­wać dla siebiete wspom­nienia na­leżały wyłącznie do mnieże pew­ne rzeczy na­leży zacho­waćrzeczy na­leży zacho­wać dlana­leży zacho­wać dla siebieże pew­ne rzeczy na­leży zacho­wać dlarzeczy na­leży zacho­wać dla siebie

Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie...Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie.Oczekiwanie Bezsensowne.. Nie war­te żad­ne­go zacho­du i wscho­du słońca.. Każde­go uśmie­chu, czy łzy.. Choć bez­cenne, nie war­te nic.. Ja tęsknię, on nie wraca.. Spi­rale. Widzę je, kiedy za­mykam oczy. Wspom­nienia kręcą się dookoła. Wy­mie­sza­ne daw­ne la­ta, jak i os­tatnie miesiące.. Myślicielka. Tak, to z całą pew­nością ja. Z sza­rej rzeczy­wis­tości, macham swo­jemu szczęśli­wemu od­bi­ciu, które jest w lep­szym miej­scu. 26.05.2011 Ale nau­czyłem się, że można żyć da­lej, bez względy na to, jak niemożli­wie się to wy­daje, i że ból... łagod­nieje.Nie mi­ja całko­wicie, lecz po pew­nym cza­sie nie jest już ta­ki dominujący.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?