Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.


te­go-świata-jed­ne­go-i te­go-­mego-świata-wszechrzeczy-nie stworzył- żaden-z bogów-ani-żaden-z ludzi-lecz-był-on-jest i będzie
heraklit z efezute­goświatajed­ne­goi te­gosa­megoświatawszechrzeczynie stworzyłni żadenz bogówaniżadenz ludzileczbyłonjest i będziewie­cznieżyjącymog­niemza­palającym sięwedługmiaryi wedługgasnącymte­go światajed­ne­go i te­goi te­go sa­megosa­mego świataświata wszechrzeczynie stworzył ni żadenni żaden z bogówani żadenżaden z ludzilecz byłbył onjest i będzie wie­czniewie­cznie żyjącymżyjącym og­niemog­niem za­palającym sięza­palającym się wedługwedług miarymiary i wedługi według miarymiary gasnącymjed­ne­go i te­go sa­megoi te­go sa­mego światasa­mego świata wszechrzeczynie stworzył ni żaden z bogówani żaden z ludzilecz był onjest i będzie wie­cznie żyjącymwie­cznie żyjącym og­niemżyjącym og­niem za­palającym sięog­niem za­palającym się wedługza­palającym się według miarywedług miary i wedługmiary i według miaryi według miary gasnącym

Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy.Słowa są pożywne. Zastanawiam się tylko, według jakiej jednostki miary należy obliczać ich stopień odżywczości?Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.