Te­raz Ja, zwykła śmier­telniczka nieis­tniejąca dla sys­te­mu, wy­mawiam wojnę w ob­ro­nie potężnej siły or­gi­nal­nej twórczości, która niefor­tunnie zos­tała zaata­kowa­na przez mściwą i bez­sensowną pro­duk­cje masową. Do wszys­tkich ludzi bez względu na lo­kali­zac­je, ko­lor skóry i wiarę: Wal­czcie o or­gi­nal­ność i twórczość w imieniu Waszej in­dy­widual­nej poetyc­kiej duszy! Podpisano, Nieistniejąca 


te­raz-ja-zwykła-śmier­telniczka-nieis­tniejąca-dla-sys­te­mu-wy­mawiam-wojnę-w ob­ro­nie-potężnej-ły-or­gi­nal­nej-twórczoś
nieistniejącate­razjazwykłaśmier­telniczkanieis­tniejącadlasys­te­muwy­mawiamwojnęw ob­ro­niepotężnejsiłyor­gi­nal­nejtwórczościktóraniefor­tunniezos­tałazaata­kowa­naprzezmściwąi bez­sensownąpro­duk­cjemasowądowszys­tkichludzibezwzględuna lo­kali­zac­jeko­lorskóryi wiaręwal­czcieo or­gi­nal­nośći twórczośćw imieniuwaszejin­dy­widual­nejpoetyc­kiejduszypodpisanonieistniejąca te­raz jazwykła śmier­telniczkaśmier­telniczka nieis­tniejącanieis­tniejąca dladla sys­te­muwy­mawiam wojnęwojnę w ob­ro­niew ob­ro­nie potężnejpotężnej siłyor­gi­nal­nej twórczościktóra niefor­tunnieniefor­tunnie zos­tałazos­tała zaata­kowa­nazaata­kowa­na przezprzez mściwąmściwą i bez­sensownąi bez­sensowną pro­duk­cjepro­duk­cje masowądo wszys­tkichwszys­tkich ludziludzi bezbez względuwzględu na lo­kali­zac­jeskóry i wiaręwal­czcie o or­gi­nal­nośćo or­gi­nal­ność i twórczośći twórczość w imieniuw imieniu waszejwaszej in­dy­widual­nejin­dy­widual­nej poetyc­kiejpoetyc­kiej duszyzwykła śmier­telniczka nieis­tniejącaśmier­telniczka nieis­tniejąca dlanieis­tniejąca dla sys­te­muwy­mawiam wojnę w ob­ro­niewojnę w ob­ro­nie potężnejw ob­ro­nie potężnej siłypotężnej siły or­gi­nal­nejsiły or­gi­nal­nej twórczościktóra niefor­tunnie zos­tałaniefor­tunnie zos­tała zaata­kowa­nazos­tała zaata­kowa­na przezzaata­kowa­na przez mściwąprzez mściwą i bez­sensownąmściwą i bez­sensowną pro­duk­cjei bez­sensowną pro­duk­cje masowądo wszys­tkich ludziwszys­tkich ludzi bezludzi bez względubez względu na lo­kali­zac­jeko­lor skóry i wiaręwal­czcie o or­gi­nal­ność i twórczośćo or­gi­nal­ność i twórczość w imieniui twórczość w imieniu waszejw imieniu waszej in­dy­widual­nejwaszej in­dy­widual­nej poetyc­kiejin­dy­widual­nej poetyc­kiej duszy

`Na­leży zaw­sze po­siadać poczu­cie włas­nej war­tości ! ..Bez względu na wszys­tkich i wszystko. -bluecaffe
`na­ży-zaw­sze-po­siadać-poczu­cie-włas­nej-war­toś-bez-wzglę-na wszys­tkich-i wszystko
Sztu­ka to wie­czne przez­wy­ciężanie wszys­tkiego co niedołężne, ułom­ne i niedoj­rzałe, poszu­kiwa­nie co­raz to dos­ko­nal­szej for­my, co­raz to pełniej­sze­go wyrazu. -Karol Szymanowski
sztu­ka-to wie­czne-przez­wy­ężanie-wszys­tkiego-co niedołężne-ułom­ne-i niedoj­rzałe-poszu­kiwa­nie-co­raz-to ­ko­nal­szej