Te ślady walk społecznych, występujące w ewangeliach w postaci frazesów pseudorewolucyjnych, są pierwiastkiem demagogicznym i doskonale nadają się do maskowania właściwej społecznej roli religii w ogóle: wytwarzają złudzenie, jakoby religia stała w obronie mas uciemiężonych.


te-ślady-walk-społecznych-występują-w-ewangeliach-w-postaci-frazesów-pseudorewolucyjnych-są-pierwiastkiem-demagogicznym-i-doskonale-nadają-ę
henryk cunoteśladywalkspołecznychwystępująceewangeliachpostacifrazesówpseudorewolucyjnychpierwiastkiemdemagogicznymdoskonalenadająsiędomaskowaniawłaściwejspołecznejrolireligiiogólewytwarzajązłudzeniejakobyreligiastałaobroniemasuciemiężonychte śladyślady walkwalk społecznychwystępujące ww ewangeliachewangeliach ww postacipostaci frazesówfrazesów pseudorewolucyjnychsą pierwiastkiempierwiastkiem demagogicznymdemagogicznym ii doskonaledoskonale nadająnadają sięsię dodo maskowaniamaskowania właściwejwłaściwej społecznejspołecznej roliroli religiireligii ww ogólewytwarzają złudzeniejakoby religiareligia stałastała ww obronieobronie masmas uciemiężonychte ślady walkślady walk społecznychwystępujące w ewangeliachw ewangeliach wewangeliach w postaciw postaci frazesówpostaci frazesów pseudorewolucyjnychsą pierwiastkiem demagogicznympierwiastkiem demagogicznym idemagogicznym i doskonalei doskonale nadajądoskonale nadają sięnadają się dosię do maskowaniado maskowania właściwejmaskowania właściwej społecznejwłaściwej społecznej rolispołecznej roli religiiroli religii wreligii w ogólejakoby religia stałareligia stała wstała w obroniew obronie masobronie mas uciemiężonych

Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności.W religii człowiek kompensuje sobie to, czego nie potrafi osiągnąć, religia to projekcja doskonałej wizji człowieka.Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie.Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując.Zachować pieniądz w roli środka umożliwiającego liczenie. Pozbawić, go roli sędziego i kata. Tak, aby brak pieniędzy nigdy nie był przyczyną cierpienia, ani posiadanie pieniędzy powodem rozkoszy.Ponieważ było to w czasach wojen katolików z hugenotami i widział, jak katolicy zabijają hugentów, a hugenoci katolików – zawsze w imieniu religii – wybrał sobie religię mieszaną, tak że bywał raz katolikiem, innym razem hugenotem. Zazwyczaj przechadzał sie przydrożnymi płotami ze strzelbą na ramieniu i kiedy ujrzał idącego samotnie katolika, religia protestancka natychmiast brała [...]