te chwile gdy ser­ce z ra­dości wygrywa by z cza­sem w tęsknotę zamienić choć była prawdziwa Cris 22.06.2016r.


te-chwile-gdy-ser­-z ra­doś-wygrywa-by-z cza­sem-w tęsknotę-zamienić-choć-była-prawdziwa-cris-22062016r
cristechwilegdyser­cez ra­dościwygrywabyz cza­semw tęsknotęzamienićchoćbyłaprawdziwacris22062016rte chwilechwile gdygdy ser­ceser­ce z ra­dościz ra­dości wygrywawygrywa byby z cza­semz cza­sem w tęsknotęw tęsknotę zamienićzamienić choćchoć byłabyła prawdziwaprawdziwa criste chwile gdychwile gdy ser­cegdy ser­ce z ra­dościser­ce z ra­dości wygrywaz ra­dości wygrywa bywygrywa by z cza­semby z cza­sem w tęsknotęz cza­sem w tęsknotę zamienićw tęsknotę zamienić choćzamienić choć byłachoć była prawdziwabyła prawdziwa criste chwile gdy ser­cechwile gdy ser­ce z ra­dościgdy ser­ce z ra­dości wygrywaser­ce z ra­dości wygrywa byz ra­dości wygrywa by z cza­semwygrywa by z cza­sem w tęsknotęby z cza­sem w tęsknotę zamienićz cza­sem w tęsknotę zamienić choćw tęsknotę zamienić choć byłazamienić choć była prawdziwachoć była prawdziwa criste chwile gdy ser­ce z ra­dościchwile gdy ser­ce z ra­dości wygrywagdy ser­ce z ra­dości wygrywa byser­ce z ra­dości wygrywa by z cza­semz ra­dości wygrywa by z cza­sem w tęsknotęwygrywa by z cza­sem w tęsknotę zamienićby z cza­sem w tęsknotę zamienić choćz cza­sem w tęsknotę zamienić choć byław tęsknotę zamienić choć była prawdziwazamienić choć była prawdziwa cris

tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r.Cza­sem war­to za wiele nie myśleć, by choć na chwilę zaz­nać szczęścia...  Choć za­raźli­wy działa kojąco. Szczerze dzieląc się, szerzy­my je­go moc. Uśmiech :) Cris 30.06.2016r.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Aby up­leść piękne prze­konujące kłam­stwo, trze­ba choć trochę praw­dy poznać. Cris 21.06.2016r.Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi, za­raz miłość się os­woi, gdy w Twej duszy wios­na trwa, świat wo­koło na cyt­rze gra. Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury, przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:)