,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć


te-kil­ka-słów-może-być-droższe-ż-pieniądze-słod­sze-ż-cu­kier-i coś-na co dzi­siaj-mam-ochotę-może-być-lep­sze-ż-jut­ro
patrycja97tekil­kasłówmożebyćdroższeniżpieniądzesłod­szecu­kieri cośna co dzi­siajmamochotęmożelep­szejut­roi pojutrzechcęje tyl­kousłyszeća po­temmogęumrzeć te kil­kakil­ka słówsłów możemoże byćbyć droższedroższe niżniż pieniądzesłod­sze niżniż cu­kiercu­kier i cośna co dzi­siaj mammam ochotęmoże byćbyć lep­szelep­sze niżniż jut­rojut­ro i pojutrzechcę je tyl­koje tyl­ko usłyszeća po­tem mogęte kil­ka słówkil­ka słów możesłów może byćmoże być droższebyć droższe niżdroższe niż pieniądzesłod­sze niż cu­kierniż cu­kier i cośna co dzi­siaj mam ochotęmoże być lep­szebyć lep­sze niżlep­sze niż jut­roniż jut­ro i pojutrzechcę je tyl­ko usłyszeć

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej