Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi.


ten-śpi-naj­­piej-kto-nie wie-o tym-że ź-śpi
alojzy Żółkowskitenśpinaj­le­piejktonie wieo tymże źleśpiten śpiśpi naj­le­piejkto nie wienie wie o tymże źle śpiten śpi naj­le­piejkto nie wie o tym

Lecz większość śpi na­dal, przez sen się uśmiecha, A kto się zbudzi nie wie­rzy w przebudzenie.No­cami uciekasz od świata, Cho­wając nos i umysł w pożółkłych kartkach, Spi­jasz słowa z ust opasłych ksiąg, Które prze­kazują Ci swoją historię, Abyś poczuł się le­piej i wie­dział, że nie jes­teś sam.Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie.Mu­zyka roc­ko­wa, dos­tając się w źle uszy, mogłaby się stać in­spi­racją zbrodni.Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu.Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)