Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
lucy maud montgomerytenświatma takwieledlanasjeślityl­koma­myoczyktóreto widząser­ceto kochai dłonieto dlanaszbierająten światświat ma takma tak wielewiele dladla nasjeśli tyl­kotyl­ko ma­myma­my oczyktóre to widząktóre to kochato kocha i dłoniektóre to dlato dla nasnas zbierająten świat ma takświat ma tak wielema tak wiele dlawiele dla nasjeśli tyl­ko ma­mytyl­ko ma­my oczyktóre to kocha i dłoniektóre to dla nasto dla nas zbierająten świat ma tak wieleświat ma tak wiele dlama tak wiele dla nasjeśli tyl­ko ma­my oczyktóre to dla nas zbierająten świat ma tak wiele dlaświat ma tak wiele dla nas

Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-naj­lep­szych- ser­ca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci- i tak-na włas­ność-mieć-nie podobna
Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-najlepszych-serca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci-i-tak-na-własność-mieć-nie-podobna
Jest dla mnie jas­ne, że to, co zwiemy prag­nieniami, to sznur­ki, które ma w ręku Bóg, i które wpra­wiają nas w ruch jak marionetki. -André Gide
jest-dla-mnie-jas­ne-że to-co zwiemy-prag­nieniami-to sznur­ki-które- w ręku-bóg-i które-wpra­wiają-nas-w ruch-jak marionetki
Począwszy od pewnego wieku żywimy dla ludzi tylko takie uczucia, z którymi nam wygodnie, które nie kosztują nas zbyt wiele. -Francoise Sagan
począwszy-od-pewnego-wieku-żywimy-dla-ludzi-tylko-takie-uczucia-z-którymi-nam-wygodnie-które-nie-kosztują-nas-zbyt-wiele
Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu. -daniello
jest-tak-wiele-rzeczy-które-niesa­mowi­cie-pop­ra­wiają-nas­trój-mu­simy ę-tyl­ko-bar­dziej-szczegółowo-przyj­rzeć-światu