Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami...


ten-świat-spra­wia-że przez-ot­wartość-sta­jemy ę-pa­ranoika­mi-indywidualistami
c » maxime chattam » w ciemnościach strachutenświatspra­wiaże przezot­wartośćsta­jemy siępa­ranoika­miindywidualistamiten światświat spra­wiaże przez ot­wartośćot­wartość sta­jemy sięsta­jemy się pa­ranoika­mipa­ranoika­mi indywidualistamiten świat spra­wiaże przez ot­wartość sta­jemy sięot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mista­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistamiże przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­miot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistamiże przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami

Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń...Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy...Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe.Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto.