Ten duży Kostuś na przykład, syn tego ślusarza, który wiecznie w szynku siedzi i pije, a którego matka zabija się praniem bielizny, już ma dwanaście lat, a czytać jeszcze nie umie i często za ojcem do szynku wsuwać się zaczyna.


ten-ży-kostuś-na-przykład-syn-tego-ślusarza-który-wiecznie-w-szynku-siedzi-i-pije-a-którego-matka-zabija-ę-praniem-bielizny-już-dwanaście
eliza orzeszkowatendużykostuśnaprzykładsyntegoślusarzaktórywiecznieszynkusiedzipijektóregomatkazabijasiępraniembieliznyjużdwanaścielatczytaćjeszczenieumieczęstozaojcemdowsuwaćzaczynaten dużyduży kostuśkostuś nana przykładsyn tegotego ślusarzaktóry wieczniewiecznie ww szynkuszynku siedzisiedzi ii pijektórego matkamatka zabijazabija sięsię praniempraniem bieliznyjuż mama dwanaściedwanaście latczytać jeszczejeszcze nienie umieumie ii częstoczęsto zaza ojcemojcem dodo szynkuszynku wsuwaćwsuwać sięsię zaczynaten duży kostuśduży kostuś nakostuś na przykładsyn tego ślusarzaktóry wiecznie wwiecznie w szynkuw szynku siedziszynku siedzi isiedzi i pijea którego matkaktórego matka zabijamatka zabija sięzabija się praniemsię praniem bieliznyjuż ma dwanaściema dwanaście lata czytać jeszczeczytać jeszcze niejeszcze nie umienie umie iumie i częstoi często zaczęsto za ojcemza ojcem doojcem do szynkudo szynku wsuwaćszynku wsuwać sięwsuwać się zaczyna

Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam. -zielarka1
piję-os­tatnio-bar­dzo-często-piję-pełne-szklan­ki-przechylam-dużo-piję-lu­bię-pić-al­bo-nie lu­bię-tyl­ko-tak-po pros­-piję
30 lat to końcówka. Już się zaczyna umieranie po kawałku. -Witold Gombrowicz
30-lat-to-końcówka-już-ę-zaczyna-umieranie-po-kawałku
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost
jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
Wiecznie chlubiący się swoim rozumem mężczyzna nie przyzna się nigdy do tego, że dokonał niefortunnego wyboru. Woli już cierpieć w skrytości. -Alfred Konar
wiecznie-chlubiący-ę-swoim-rozumem-mężczyzna-nie-przyzna-ę-nigdy-do-tego-że-dokonał-niefortunnego-wyboru-woli-już-cierpieć-w-skrytoś