Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.


ten-który-alczy-z-potworami-winien-uważać-by-samemu-nie-stać-ę-jednym-z-nich-kiedy-spoglądasz-w-otchłań-ona-rónież-patrzy-w-ciebie
anonimtenktóryalczypotworamiwinienuważaćbysamemuniestaćsięjednymnichkiedyspoglądaszotchłańonarónieżpatrzyciebiektóry alczyalczy zz potworamiwinien uważaćby samemusamemu nienie staćstać sięsię jednymjednym zz nichkiedy spoglądaszspoglądasz ww otchłańona rónieżrónież patrzypatrzy wciebiektóry alczy zalczy z potworamiby samemu niesamemu nie staćnie stać sięstać się jednymsię jednym zjednym z nichkiedy spoglądasz wspoglądasz w otchłańona rónież patrzyrónież patrzy wpatrzy wciebiektóry alczy z potworamiby samemu nie staćsamemu nie stać sięnie stać się jednymstać się jednym zsię jednym z nichkiedy spoglądasz w otchłańona rónież patrzy wrónież patrzy wpatrzy ww ciebieby samemu nie stać sięsamemu nie stać się jednymnie stać się jednym zstać się jednym z nichona rónież patrzy wrónież patrzy wpatrzy w ciebie

Kiedy wejrzysz w otchłań wejrzy również w głąb ciebie.ciebie nie ma nie przyszedłeś choć cze­kałam i cię chciałam ciebie nie ma i nie będzie czar­na otchłań mnie pochłania nie ma ciebie w głowie myśli sen mnie zmorzy już po wszystkim Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.Su­mienie to jest ten cichy głosik, który szep­ce, że ktoś patrzy.Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.