Ten kto bier­nie ak­ceptu­je zło, jest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak ten, co je popełnia.


ten-kto-bier­nie-ak­ceptu­-zło-jest za nie tak-­mo-od­po­wie­dzial­ny-jak ten-co  popełnia
martin luther kingtenktobier­nieak­ceptu­jezłojest za nie taksa­mood­po­wie­dzial­nyjak tenco je popełniaten ktokto bier­niebier­nie ak­ceptu­jeak­ceptu­je złojest za nie tak sa­mosa­mo od­po­wie­dzial­nyod­po­wie­dzial­ny jak tenten kto bier­niekto bier­nie ak­ceptu­jebier­nie ak­ceptu­je złojest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­nysa­mo od­po­wie­dzial­ny jak tenten kto bier­nie ak­ceptu­jekto bier­nie ak­ceptu­je złojest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak tenten kto bier­nie ak­ceptu­je zło

Człowiek, który ma od­wagę wziąć od­po­wie­dzial­ność za sa­mego siebie, na ogół szyb­ciej się starze­je niż ten, który tę od­po­wie­dzial­ność przerzu­ca na otoczenie.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Ten jest najmędrszy, kto zna najwięcej głupstw, a najmniej ich popełnia.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.