Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.


ten-kto-kocha-sławę-widzi-swoje-własne-szczęście-w-czynach-bliźnich-ten-który-kocha-rozkosz-czuje-ją-we-własnym-doznaniu-ale-ten-kto
marek aureliusztenktokochasławęwidziswojewłasneszczęścieczynachbliźnichtenktóryrozkoszczujewewłasnymdoznaniualeposiadainteligencjęzdobywadziałaniemkto kochakocha sławęwidzi swojeswoje własnewłasne szczęścieszczęście ww czynachczynach bliźnichktóry kochakocha rozkoszrozkoszczujeczuje jąją wewe własnymwłasnym doznaniuale tenkto posiadaposiada inteligencjęzdobywa jąją własnymwłasnym działaniemkto kocha sławęwidzi swoje własneswoje własne szczęściewłasne szczęście wszczęście w czynachw czynach bliźnichktóry kocha rozkoszkocha rozkoszczuje jączuje ją weją we własnymwe własnym doznaniukto posiada inteligencjęzdobywa ją własnymją własnym działaniem

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Tyl­ko ten, kto kocha, widzi, co jest praw­dzi­we w człowieku.