Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim.


ten-kto-nakłada-na-nas-krzyż-umie-ten-ężar-uczynić-słodkim-i-lekkim
edyta steintenktonakładananaskrzyżumietenciężaruczynićsłodkimlekkimkto nakładanakłada nana nasnas krzyżumie tenten ciężarciężar uczynićuczynić słodkimsłodkim ii lekkimkto nakłada nanakłada na nasna nas krzyżumie ten ciężarten ciężar uczynićciężar uczynić słodkimuczynić słodkim isłodkim i lekkimkto nakłada na nasnakłada na nas krzyżumie ten ciężar uczynićten ciężar uczynić słodkimciężar uczynić słodkim iuczynić słodkim i lekkimkto nakłada na nas krzyżumie ten ciężar uczynić słodkimten ciężar uczynić słodkim iciężar uczynić słodkim i lekkim

Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć.Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.Szczęśli­wy jest ten, kto umie żyć teraźniejszością.