Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, ten zadowala się spokojną przeciętnością.


ten-kto-nie-poczucia-doskonałoś-ten-zadowala-ę-spokojną-przeciętnośą
paul cezannetenktoniepoczuciadoskonałościtenzadowalasięspokojnąprzeciętnościąkto nienie mama poczuciapoczucia doskonałościten zadowalazadowala sięsię spokojnąspokojną przeciętnościąkto nie manie ma poczuciama poczucia doskonałościten zadowala sięzadowala się spokojnąsię spokojną przeciętnościąkto nie ma poczucianie ma poczucia doskonałościten zadowala się spokojnązadowala się spokojną przeciętnościąkto nie ma poczucia doskonałościten zadowala się spokojną przeciętnością

Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością.Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.