Ten, kto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia, naj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcą. / z mo­jego mob­lo, 28.08.2012 


ten-kto-nig­dy-nie doświad­czył-pub­liczne­go-upo­korze­nia-naj­praw­do­podob­niej-sam-jest ­go-sprawcą- z mo­jego-mob­lo
watchingmefalltenktonig­dynie doświad­czyłpub­liczne­goupo­korze­nianaj­praw­do­podob­niejsamjest je­gosprawcą z mo­jegomob­lo28082012 kto nig­dynig­dy nie doświad­czyłnie doświad­czył pub­liczne­gopub­liczne­go upo­korze­nianaj­praw­do­podob­niej samsam jest je­gojest je­go sprawcą/ z mo­jego mob­lokto nig­dy nie doświad­czyłnig­dy nie doświad­czył pub­liczne­gonie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nianaj­praw­do­podob­niej sam jest je­gosam jest je­go sprawcąkto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­gonig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nianaj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcąkto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia

Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Szczęście to nie kwes­tia po­siada­nia. To umiejętność kiero­wania włas­nym życiem, zgod­nie z marze­niami. / z mo­jego mob­lo, 25.08.2012 Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.Jeżeli ktoś jest niez­dolny do te­go, aby ufać ludziom, jeśli nie doświad­czył nig­dy zaufa­nia, to nie zro­zumie is­to­ty chrześci­jaństwa. Będzie szu­kał Bo­ga w sce­nie, w przed­miotach - nie w ludziach.Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.