Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym.


ten-kto-wie-ufa-­memu-so­bie-zaś-ten-kto-wie­rzy-ufa-innym
wincenty lutosławskitenktowieufasa­memuso­biezaśtenwie­rzyinnymkto wieufa sa­memusa­memu so­biezaś tenkto wie­rzyufa innymufa sa­memu so­bie

Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Kto słowom ser­ca wie­rzy, ten nig­dy nie zginie.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie.Kto in­nym ufa, sam na zaufa­nie zasługuje.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.