Ten, kto zam­knął się w niena­wiści, już się skończył! 


ten-kto-zam­knął ę-w niena­wiś-już ę-skończył 
stefan wyszyńskitenktozam­knął sięw niena­wiścijuż sięskończył kto zam­knął sięzam­knął się w niena­wiścikto zam­knął się w niena­wiści

Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie.Nic no­wego już nie poczuję, to co czuję czuły już pew­nie mi­liony prze­de mną i książki o tym spisywali. Miłość po­mie­sza­na z bólem is­tnienia i niena­wiścią. Obojętność którą po­win­nam Cię darzyć, jest mie­sza­niną różnych uczuć, miłości, niena­wiści, wier­ności, przy­jaźni, wzrusze­nia, tęskno­ty, lecz w tej obojętności, obojętności brak. Upi­jam się Twoją ulu­bioną her­batą, mając nadzieję że ona za­pełni pus­tkę po Tobie.Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham!