Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe.


ten-kto-zwró-człowieko­wi-za­gubioną-przez-niego-mod­litwę-da mu to-co dla-niego-naj­wartościow­sze-i największe
christian morgensteintenktozwróciczłowieko­wiza­gubionąprzezniegomod­litwęda mu toco dlanaj­wartościow­szei największekto zwrócizwróci człowieko­wiczłowieko­wi za­gubionąza­gubioną przezprzez niegoniego mod­litwęco dla niegoniego naj­wartościow­szenaj­wartościow­sze i największekto zwróci człowieko­wizwróci człowieko­wi za­gubionączłowieko­wi za­gubioną przezza­gubioną przez niegoprzez niego mod­litwęco dla niego naj­wartościow­szeniego naj­wartościow­sze i największekto zwróci człowieko­wi za­gubionązwróci człowieko­wi za­gubioną przezczłowieko­wi za­gubioną przez niegoza­gubioną przez niego mod­litwęco dla niego naj­wartościow­sze i największekto zwróci człowieko­wi za­gubioną przezzwróci człowieko­wi za­gubioną przez niegoczłowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę

Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia.Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic Kto goni wiatr zostaje przez niego porwany.Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada.