Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski.


ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
feliks rajczaktenpier­wszysuk­cesto do­pieropoczątekklęskiten pier­wszypier­wszy suk­cessuk­ces to do­pieroto do­piero początekpoczątek klęskiten pier­wszy suk­cespier­wszy suk­ces to do­pierosuk­ces to do­piero początekto do­piero początek klęskiten pier­wszy suk­ces to do­pieropier­wszy suk­ces to do­piero począteksuk­ces to do­piero początek klęskiten pier­wszy suk­ces to do­piero początekpier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski

Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares
suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem