Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski.


ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
feliks rajczaktenpier­wszysuk­cesto do­pieropoczątekklęskiten pier­wszypier­wszy suk­cessuk­ces to do­pieroto do­piero początekpoczątek klęskiten pier­wszy suk­cespier­wszy suk­ces to do­pierosuk­ces to do­piero początekto do­piero początek klęskiten pier­wszy suk­ces to do­pieropier­wszy suk­ces to do­piero począteksuk­ces to do­piero początek klęskiten pier­wszy suk­ces to do­piero początekpier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski

Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi.Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy.Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.Kto pier­wszy, ten lepszy.Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok.Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem.