Ten tyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­ci, kto w każdym coś dob­re­go zro­bi dla swych braci.


ten-tyl­ko-ani-jed­ne­go-dnia-nie ut­ra­-kto-w każdym-coś-dob­re­go-zro­bi-dla-swych-braci
ignacy krasickitentyl­koanijed­ne­godnianie ut­ra­ciktow każdymcośdob­re­gozro­bidlaswychbraciten tyl­kotyl­ko aniani jed­ne­gojed­ne­go dniadnia nie ut­ra­cikto w każdymw każdym coścoś dob­re­godob­re­go zro­bizro­bi dladla swychswych braciten tyl­ko anityl­ko ani jed­ne­goani jed­ne­go dniajed­ne­go dnia nie ut­ra­cikto w każdym cośw każdym coś dob­re­gocoś dob­re­go zro­bidob­re­go zro­bi dlazro­bi dla swychdla swych braciten tyl­ko ani jed­ne­gotyl­ko ani jed­ne­go dniaani jed­ne­go dnia nie ut­ra­cikto w każdym coś dob­re­gow każdym coś dob­re­go zro­bicoś dob­re­go zro­bi dladob­re­go zro­bi dla swychzro­bi dla swych braciten tyl­ko ani jed­ne­go dniatyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­cikto w każdym coś dob­re­go zro­biw każdym coś dob­re­go zro­bi dlacoś dob­re­go zro­bi dla swychdob­re­go zro­bi dla swych braci

Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili.Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił.Kto jest rzeczy­wiście dob­ry, jest ta­ki we wszys­tkich miej­scach i w każdym to­warzys­twie. Dob­ry ma bo­wiem zaw­sze przy so­bie Bo­ga, a kto Je­go ma praw­dzi­wie, ten ma Go wszędzie, zarówno na uli­cy i wśród ludzi, jak w kościele, pus­telni czy ce­li klasztornej.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.