ten-zniszczo­ny-przez-nas-świat-już-po­łu-od­szedł-a no­wy-już-po­łu-nad­chodzi~-pa­weł-rychlica 
rychciktenzniszczo­nyprzeznasświatjużpo­małuod­szedła no­wynad­chodzi~pa­wełrychlica ten zniszczo­nyzniszczo­ny przezprzez nasnas światświat jużjuż po­małupo­mału od­szedła no­wy jużjuż po­małupa­weł rychlica ten zniszczo­ny przezzniszczo­ny przez nasprzez nas światnas świat jużświat już po­małujuż po­mału od­szedła no­wy już po­małuten zniszczo­ny przez naszniszczo­ny przez nas światprzez nas świat jużnas świat już po­małuświat już po­mału od­szedłten zniszczo­ny przez nas światzniszczo­ny przez nas świat jużprzez nas świat już po­małunas świat już po­mału od­szedł

Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć.Nad­szedł już ten czas... aby skończyć z des­truk­cyjną przeszłością ,  wiem będzie bo­lało, bar­dzo bo­lało . Ktoś ko­mu mnie zab­raknie będzie wie­dział gdzie i jak mnie szukać... po­zos­ta­li są już przeszłością Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej...