ten-zniszczo­ny-przez-nas-świat-już-po­łu-od­szedł-a no­wy-już-po­łu-nad­chodzi~-pa­weł-rychlica 
rychciktenzniszczo­nyprzeznasświatjużpo­małuod­szedła no­wynad­chodzi~pa­wełrychlica ten zniszczo­nyzniszczo­ny przezprzez nasnas światświat jużjuż po­małupo­mału od­szedła no­wy jużjuż po­małupa­weł rychlica ten zniszczo­ny przezzniszczo­ny przez nasprzez nas światnas świat jużświat już po­małujuż po­mału od­szedła no­wy już po­małuten zniszczo­ny przez naszniszczo­ny przez nas światprzez nas świat jużnas świat już po­małuświat już po­mału od­szedłten zniszczo­ny przez nas światzniszczo­ny przez nas świat jużprzez nas świat już po­małunas świat już po­mału od­szedł

ludzkość-obu­marła-i po­łu-umiera-tyl­ko-na­tura-jest w sta­nie-przet­rwać-taką-apo­kalipsę~pa­weł-rychlica 
Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć. -karcia196
zra­niona-miłość-jest jak no­wotwór-po­łu poz­ba­wia-nas-ł-aż w końcu-jes­teśmy-bar­dzo-słabi-by na­dal-walczyć
złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
nie- co ę-bać-śmier­-i to­warzyszą­go-jej-bóluale-jak ona-już-na­dej­dzie-wte­dy-ten-bÓl-poczu­jemy-~pa­weł-rychlica