Teoria naj­bujniej ple­ni się na ugorach.


teoria-naj­bujniej-ple­ ę-na ugorach
tadeusz konwickiteorianaj­bujniejple­ni sięna ugorachteoria naj­bujniejnaj­bujniej ple­ni sięple­ni się na ugorachteoria naj­bujniej ple­ni sięnaj­bujniej ple­ni się na ugorachteoria naj­bujniej ple­ni się na ugorach

Naj­większy kom­ple­ment dla ko­biety po­wie­dzieć jej, że jest normalna... naj­większy, chy­ba w oczach mężczyz­ny :) Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność.- Wy... wy...ech! - Pokręcił głową. Chciał ich pochwa­lić, ale kom­ple­men­ty nie były nig­dy je­go mocną stroną, przychodziły mu bo­wiem z naj­większą trudnością.Wszel­ka teoria jest sza­ra, a ziele­ni się tyl­ko złote drze­wo życia.Naj­mocniej za­cis­ka się pętla bez­silności i właśnie dla­tego zarówno atak w ple­cy jak i ko­panie leżące­go ni­komu nie po­win­no na sucho uchodzić. z se­rii jak to pew­ne­go ra­zu BÓG KU­BIE dru­gi po­liczek na po­wita­nie pow­ra­cające­go bu­meran­ga nadstawił TEORIA TO HI­POK­RYZJA DLA PRAKTYKI...