The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.


the-beatles-to-przeszłość-ale-john-paul-george-i-ringo-bóg-jeden-wie-jakie-relacje-będą-posiadali-w-przyszłoś-ja-nie-wiem-ciągle-kocham
john lennonthebeatlestoprzeszłośćalejohnpaulgeorgeringobógjedenwiejakierelacjebędąposiadaliprzyszłościjaniewiemciąglekochamtychfacetówponieważonizawszętymiludźmiktórzybyliczęściąmojegożyciathe beatlesale johngeorge ii ringoringo bógbóg jedenjeden wiejakie relacjerelacje będąbędą posiadaliposiadali ww przyszłościja nienie wiemciągle kochamkocham tychtych facetówponieważ onioni zawszęzawszę będąbędą tymitymi ludźmiktórzy bylibyli częściączęścią mojegomojego życiabeatles to przeszłośćgeorge i ringoi ringo bógringo bóg jedenbóg jeden wiejakie relacje będąrelacje będą posiadalibędą posiadali wposiadali w przyszłościja nie wiemciągle kocham tychkocham tych facetówponieważ oni zawszęoni zawszę będązawszę będą tymibędą tymi ludźmiktórzy byli częściąbyli częścią mojegoczęścią mojego życia

Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć.Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię.Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.gdy ofiarowujesz często nieświadomie nie cze­kasz na zwrotność po kawałeczku ot­rzy­mano niekończącą całość ciebie uśmiech serca od­po­wie­dzią na pytania lecz prze­kaz mu­si dotrzeć prze­cież każdy z nas lu­bi czuć się potrzebny a ludzie oni zaw­sze byli i będą fascynujący