To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.


to że upa­dam-wca­-nie oz­nacza-że muszę ę-podnieść-to-że sta­ram ę-leczyć-ra­ny-ca­-nie oz­nacza-że ę-zagoją-dzi­siaj
let_it_burnto że upa­damwca­lenie oz­naczaże muszę siępodnieśćtoże sta­ram sięleczyćra­nyca­leże sięzagojądzi­siajjes­teśjut­rocięnie maco siędziejękiedyro­biszcośod nie­chce­niaże ktośjest przymnieże osuszymo­jełzyniejest prawdąże jeślicze­gośprag­nieszto będzieszto miałwca­le nie oz­naczanie oz­nacza że muszę sięże muszę się podnieśćże sta­ram się leczyćleczyć ra­nyca­le nie oz­naczanie oz­nacza że sięże się zagojądzi­siaj jes­teśjut­ro cięcię nie maco się dziejędzieję kiedyro­bisz coścoś od nie­chce­niaże ktoś jest przyjest przy mniewca­le nie oz­naczanie oz­nacza że osuszyże osuszy mo­jemo­je łzynie jest prawdąże jeśli cze­goścze­goś prag­nieszto będziesz to miałwca­le nie oz­nacza że muszę sięnie oz­nacza że muszę się podnieśćże sta­ram się leczyć ra­nyca­le nie oz­nacza że sięnie oz­nacza że się zagojąjut­ro cię nie maco się dzieję kiedyro­bisz coś od nie­chce­niaże ktoś jest przy mniewca­le nie oz­nacza że osuszynie oz­nacza że osuszy mo­jeże osuszy mo­je łzyże jeśli cze­goś prag­niesz

Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. -Paulina_Ksiezniczka1997
jeśli-nap­rawdę-cze­goś-prag­niesz-mu­sisz-o to wal­czyć-całym-sobą-jeśli-pod­dałeś ę-na pier­wszej-przeszkodzie-oz­nacza-to
jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit
śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem