To życie piszę nasze sce­nariu­sze. Nig­dy nie ustępuj wal­ki o ka­wałek szczęścia, jeśli kiedyś ktoś Ci go odeb­rał. Bo szczęście to życie. War­to pocze­kać ..................................................................  


to życie-piszę-nasze-sce­nariu­sze-nig­dy nie ustępuj-wal­ki-o ka­wałek-szczęścia-śli-kiedyś-ktoś-ci go odeb­rał
marzycielsto życiepiszęnaszesce­nariu­szenig­dy nie ustępujwal­kio ka­wałekszczęściajeślikiedyśktości go odeb­rałbo szczęścieto życiewar­to pocze­kać to życie piszępiszę naszenasze sce­nariu­szenig­dy nie ustępuj wal­kiwal­ki o ka­wałeko ka­wałek szczęściajeśli kiedyśkiedyś ktośktoś ci go odeb­rałbo szczęście to życiewar­to pocze­kaćto życie piszę naszepiszę nasze sce­nariu­szenig­dy nie ustępuj wal­ki o ka­wałekwal­ki o ka­wałek szczęściajeśli kiedyś ktośkiedyś ktoś ci go odeb­rałwar­to pocze­kać  

`Te sce­nariu­sze układa­ne w naszej głowie mi­liony ra­zy są niczym w porówna­niu z tym co piszę sa­mo życie.Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia.Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić.jest w mnie ktoś ob­cy odeb­rał mi mo­je os­tatnie serce Is­tnienie to wal­ka na śmierć i życie człowieka z włas­nym ciałem: jeśli ty nie za­bijesz ciała ono kiedyś za­bije ciebie.Miałeś pieniądze, Stanowisko, Zdolności, Wygląd, I powodzenie. Jak to możli­we, że ktoś Bez pieniędzy, Bez pracy, Prze­ciętny, Nie w moim typie, Odeb­rał Ci mnie ? On miał tyl­ko jedną rzecz, Której Ty nig­dy nie miałeś - MORALNOŚĆ.