To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu.


to bar­dzo-dziw­ne-ale-nap­rawdę-można-kochać-ko­goś-przez-całe-życie-nieza­żnie od te­go-jak da­leko-znaj­­ ę-ukocha­na
santa montefioreto bar­dzodziw­nealenap­rawdęmożnakochaćko­gośprzezcałeżycienieza­leżnie od te­gojak da­lekoznaj­du­je sięukocha­naoso­bajejwspom­nieniezaw­szeno­si sięw sercuto bar­dzo dziw­neale nap­rawdęnap­rawdę możnamożna kochaćkochać ko­gośko­goś przezprzez całecałe życiejak da­leko znaj­du­je sięznaj­du­je się ukocha­naukocha­na oso­bajej wspom­nieniewspom­nienie zaw­szezaw­sze no­si sięno­si się w sercuale nap­rawdę możnanap­rawdę można kochaćmożna kochać ko­gośkochać ko­goś przezko­goś przez całeprzez całe życiejak da­leko znaj­du­je się ukocha­naznaj­du­je się ukocha­na oso­bajej wspom­nienie zaw­szewspom­nienie zaw­sze no­si sięzaw­sze no­si się w sercu

Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość.Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Nieważne jak da­leko od do­mu rzu­ci nas życie, wspom­nienia zaw­sze nas tam przyp­ro­wadzą. Z cyk­lu po­wieści Jak to możli­we, tak bar­dzo ko­goś kochać i nie wie­dzieć o tym, budząc się codzien­nie tak da­leko od domu?