To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.


to co ludzie-o mnie-myślą-rzad­ko-ob­chodziło-mnie-ja-zaw­sze-ro­bię-co chcę-pycha-cham­stwo-fałsz-obłuda-i-życze­nia-ku mnie-złe
angelique crueltyto co ludzieo mniemyśląrzad­koob­chodziłomniejazaw­szero­bięco chcępychacham­stwofałszobłudażycze­niaku mniezłetwymścier­wembrzydzęsięzaw­szebyłambędęsobątakąjak on stworzyłtyl­kojed­nozmienićchcęswo­jebłędyzmienięw mądrośćbynie powtórzyłysięnig­dydnitakbar­dzozłeto co ludzie o mnieo mnie myśląmyślą rzad­korzad­ko ob­chodziłoob­chodziło mnieja zaw­szezaw­sze ro­bięro­bię co chcęobłuda ii życze­niażycze­nia ku mnieku mnie złezłetwymtwym ścier­wemścier­wem brzydzębrzydzę sięzaw­sze byłambędę sobątaką jak on stworzyłjak on stworzył mnietyl­ko jed­nojed­no zmienićzmienić chcęswo­je błędybłędy zmienięzmienię w mądrośćw mądrość byby nie powtórzyłynie powtórzyły sięsię nig­dynig­dy dnidni taktak bar­dzobar­dzo złeto co ludzie o mnie myśląo mnie myślą rzad­komyślą rzad­ko ob­chodziłorzad­ko ob­chodziło mnieja zaw­sze ro­bięzaw­sze ro­bię co chcęobłuda i życze­niai życze­nia ku mnieżycze­nia ku mnie złeku mnie złezłe twymtwym ścier­wemtwym ścier­wem brzydzęścier­wem brzydzę siętaką jak on stworzył mnietyl­ko jed­no zmienićjed­no zmienić chcęswo­je błędy zmieniębłędy zmienię w mądrośćzmienię w mądrość byw mądrość by nie powtórzyłyby nie powtórzyły sięnie powtórzyły się nig­dysię nig­dy dninig­dy dni takdni tak bar­dzotak bar­dzo złe

- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 
 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy