To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.


to co ludzie-o mnie-myślą-rzad­ko-ob­chodziło-mnie-ja-zaw­sze-ro­bię-co chcę-pycha-cham­stwo-fałsz-obłuda-i-życze­nia-ku mnie-złe
angelique crueltyto co ludzieo mniemyśląrzad­koob­chodziłomniejazaw­szero­bięco chcępychacham­stwofałszobłudażycze­niaku mniezłetwymścier­wembrzydzęsięzaw­szebyłambędęsobątakąjak on stworzyłtyl­kojed­nozmienićchcęswo­jebłędyzmienięw mądrośćbynie powtórzyłysięnig­dydnitakbar­dzozłeto co ludzie o mnieo mnie myśląmyślą rzad­korzad­ko ob­chodziłoob­chodziło mnieja zaw­szezaw­sze ro­bięro­bię co chcęobłuda ii życze­niażycze­nia ku mnieku mnie złezłetwymtwym ścier­wemścier­wem brzydzębrzydzę sięzaw­sze byłambędę sobątaką jak on stworzyłjak on stworzył mnietyl­ko jed­nojed­no zmienićzmienić chcęswo­je błędybłędy zmienięzmienię w mądrośćw mądrość byby nie powtórzyłynie powtórzyły sięsię nig­dynig­dy dnidni taktak bar­dzobar­dzo złeto co ludzie o mnie myśląo mnie myślą rzad­komyślą rzad­ko ob­chodziłorzad­ko ob­chodziło mnieja zaw­sze ro­bięzaw­sze ro­bię co chcęobłuda i życze­niai życze­nia ku mnieżycze­nia ku mnie złeku mnie złezłe twymtwym ścier­wemtwym ścier­wem brzydzęścier­wem brzydzę siętaką jak on stworzył mnietyl­ko jed­no zmienićjed­no zmienić chcęswo­je błędy zmieniębłędy zmienię w mądrośćzmienię w mądrość byw mądrość by nie powtórzyłyby nie powtórzyły sięnie powtórzyły się nig­dysię nig­dy dninig­dy dni takdni tak bar­dzotak bar­dzo złe

Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to