To co mówię i myślę nie jest wam zna­ne Możli­we że dla wielu będzie za­pamieta­ne Cho­ciaż i tak nie liczę na uz­na­nie To myślę że prze­myślcie to zdanie bo miłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nie Oso­by która spro­wadza nas na nie lecz miłości to ciągłe staranie 


to co mówię-i myślę-nie jest wam-zna­ne-możli­we-że dla-wielu-będzie-za­pamieta­ne-cho­ciaż-i tak-nie liczę-na uz­na­nie-to
happyforeverto co mówięi myślęnie jest wamzna­nemożli­weże dlawielubędzieza­pamieta­necho­ciażi taknie liczęna uz­na­nietomyślęże prze­myślcieto zdaniebomiłośćto nie jest zwykłeza­pamięta­nieoso­byktóraspro­wadzanasna nie leczmiłościto ciągłestaranie to co mówię i myślęi myślę nie jest wamnie jest wam zna­nezna­ne możli­wemożli­we że dlaże dla wieluwielu będziebędzie za­pamieta­neza­pamieta­ne cho­ciażcho­ciaż i taki tak nie liczęnie liczę na uz­na­niemyślę że prze­myślcieże prze­myślcie to zdanieto zdanie bobo miłośćmiłość to nie jest zwykłeto nie jest zwykłe za­pamięta­nieza­pamięta­nie oso­byoso­by któraktóra spro­wadzaspro­wadza nasnas na nie leczna nie lecz miłościmiłości to ciągłeto ciągłe staranie to co mówię i myślę nie jest wami myślę nie jest wam zna­nenie jest wam zna­ne możli­wezna­ne możli­we że dlamożli­we że dla wieluże dla wielu będziewielu będzie za­pamieta­nebędzie za­pamieta­ne cho­ciażza­pamieta­ne cho­ciaż i takcho­ciaż i tak nie liczęi tak nie liczę na uz­na­niena uz­na­nie to myślęmyślę że prze­myślcie to zdanieże prze­myślcie to zdanie boto zdanie bo miłośćbo miłość to nie jest zwykłemiłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nieto nie jest zwykłe za­pamięta­nie oso­byza­pamięta­nie oso­by któraoso­by która spro­wadzaktóra spro­wadza nasspro­wadza nas na nie lecznas na nie lecz miłościna nie lecz miłości to ciągłemiłości to ciągłe staranie 

Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często. -Chemicals
mówię-to co myślę-więc-chy­ba-nie myślę-zbyt-często
Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje. -Henry Ford
myś­nie-to naj­ęższa-pra­ca-z możli­wych-i pew­nie-dla­tego-tak-niewielu-ją podejmuje