To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego.


to co wys­tar­cza-jest nad­miarem-dla-mądrego
eurypidesto co wys­tar­czajest nad­miaremdlamądregoto co wys­tar­cza jest nad­miaremjest nad­miarem dladla mądregoto co wys­tar­cza jest nad­miarem dlajest nad­miarem dla mądregoto co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego

Nie jest ubo­gim ten, które­mu wys­tar­cza to, cze­go używa.Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej.Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy.